Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSzF) dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A szolgáltatások és tanfolyamok működésével, megrendelési, és fizetési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésre állok. A továbbiakban Felhasználó néven hivatkozom a honlap látogatóira, függetlenül attól, hogy igénybe veszik-e valamely tanácsadási vagy tanfolyami lehetőséget.

Jelen ÁSzF hatálya a Szolgáltató weblapján Szolgáltató weboldalán (szeghalmietelka.com domainen és aldomainjein – a továbbiakban röviden: Szeghalmi Etelka honlap) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSzF folyamatosan elérhető a következő weboldalról, annak legfrissebb változata érvényes: https://szeghalmietelka.com/aszf/

1. A szolgáltató adatai

Név: Szeghalmi Etelka Andrea e.v.
Székhely: 1125, Budapest, Zsolna utca 28-32, A ép. 1/4
Nyilvántartási száma: 55465337
Adószáma: 56773369-1-43
E-mail cím: info@szeghalmietelka.com
Tárhelyszolgáltató: http://tarhelypark.hu Websupport Magyarország Kft.; székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; cégjegyzékszám: 01-09-381419; adószám: 25138205-2-41 (korábban TárhelyparkKft.)

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSzF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen ÁSzF 2021. október 2. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A változások a honlapon történt megjelenésüktől lépnek életbe. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, az ÁSzF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül; lásd még az ÁSZF 9. pontjában.

3. Igénybe vehető szolgáltatások köre

3.1. A szolgáltatásokra emailben és/vagy telefonon lehet jelentkezni. A szolgáltatásokra vonatkozóan árakat alapvetően magyar forintban határozta meg a Szolgáltató.

3.2. A Szeghalmi Etelka honlapon kínált szolgáltatások – továbbiakban összefoglaló néven: Szolgáltatás – az alábbi módszerek használatán alapulnak és a konzultáció vagy szolgáltatás igénybevételének célja szerint csoportosíthatóak (melyek aktuálisan elérhető megoldásai megtalálhatóak a Szeghalmi Etelka honlapon):

 • Négypilléres Sorsfejtés tanácsadás
 • Öt Elem Életvezetés tanácsadás
 • Qi Men Dun Jia tanácsadás
 • ThétaHealing konzultáció

3.3. Amennyiben kedvezményes ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Felhasználókat a kedvezményekről és annak pontos időtartamáról.

4. Rendelés menete

4.1. Felhasználó emailben vagy telefonon jelezheti érdeklődését a Szolgáltatásra.

4.2. A Szolgáltatás igénybevételről történt megállapodást követően a korábban Felhasználó Megrendelővé válva a megrendelt Szolgáltatás ellenértékét a Szolgáltatástól függően készpénzben vagy banki utalás formájában megfizeti. A számlát a Megrendelő által megadott számlázási adatokkal állítom ki és azt a Megrendelő kérése szerint elektronikusan, vagy postai úton rendelkezésre bocsájtom.

4.3. Fontos, hogy a Megrendelő ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra a Szolgáltatás.

4.4. Amennyiben a Megrendelő befizette a Szolgáltatás díját, de téves kapcsolattartási adatokat adott meg és semmilyen módon nem sikerült felvenni a kapcsolatot a Megrendelővel, ez esetben a Szolgáltató – a megrendelés leadását követően legkésőbb 30 napon belül – visszatéríti a díjat (esetleg banki közleményben értesíti a Megrendelőt, hogy téves adatokkal került sor a megrendelésre).

4.5. Amennyiben a Megrendelő tévesen adta meg adatait akár a megrendelt Szolgáltatás kiválasztását, akár a kapcsolattartási vagy számlázási adatokat illetően, a szerződés megkötése előtt helyesbítheti az adatait úgy, hogy értesíti a Szolgáltatót annak bármely, a Szeghalmi Etelka honlapon megadott emailes elérhetőségén írásban. Sikeres befizetés és visszaigazolás esetén megtörténik a szerződéskötés, ez után az elállási jogával (lásd ÁSzF 6. pontja) élve, annak feltételei mentén törölheti eredeti megrendelését és kezdeményezhet új megrendelést.

5. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

5.1. Banki előreutaláskor a megrendelés teljesítése a fizetés teljesítése után történik meg azt követően, hogy megérkezett az összeg a bankszámlára.

5.2. Szolgáltató nem vállal felelősséget rajta kívül álló okból történő késedelmes teljesítés esetén (egyéb köztes szolgáltatóknál történő karbantartás (weboldal, bank, stb.). Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott Szolgáltatás vagy tanfolyami jelentkezés szünetel, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

5.3. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés teljesítését még fizetés előtt visszautasítsa.

5.4. A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy előfizetés esetén, amennyiben az előfizetési díj aktuális részletének kifizetésétől számított fél éven belül nem kerül teljesítésre a Szolgáltatás, a Szolgáltató az előfizetési díj részletének összegét maradéktalanul visszautalja a Felhasználónak (hacsak a felek másként nem állapodnak meg). Amennyiben az előfizetői időszak alatt az előfizetői vagy havi díj emelkedett, az esetleges visszatérítésnél az előfizetési szerződés megkötésekor érvényes ár kerül figyelembevételre.

5.5. A Szolgáltatás teljesítése a választott szolgáltatástól függően történhet online, telefonon, illetve személyesen.
5.5.1. Személyes adatokat tartalmazó digitális írásos anyagok küldésére a Szolgáltató a Google Drive megosztó rendszerét használja.
5.5.2. Telefonon történő egyeztetések, illetve tanácsadás esetén a Felhasználót további költségek nem terhelik, a hívást a Szolgáltató intézi a Felhasználó felé (hacsak a felek másként nem állapodnak meg, vagy a Szolgáltatót előzetes írásos egyeztetés nélkül keresi fel a Felhasználó).

6. Elállás és felmondás joga

6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a jelentkezési űrlap elküldésétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Az általános szabályok szerint a 14 napos határidőbe szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele.

6.2. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót költség nem terheli.

6.3. A Szolgáltató a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.

6.4. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.5. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, a Felhasználó csak az általa a Szolgáltató felé megadott e-mail címről ainfo@szeghalmietelka.com e-mail címre küldött elektronikus levélben tett egyértelmű szándéknyilatkozattal teheti meg. Ehhez használható a következő nyilatkozat minta:

Elállási nyilatkozat minta

Címzett: Szeghalmi Etelka Andrea e.v..
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatásra/tanfolyami jelentkezésre irányuló szerződés tekintetében: [ide a rendeléskor leadott regisztrációs adatokat kell beírni]
Jelentkezés dátuma:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
Kelt:

A Szolgáltatásra kötött szerződés felbomlásáról a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót.

6.6. Amennyiben a megrendelést követően még a 14 napos elállási hatásidő lejárta előtt megkezdődik a teljesítés (mert nincs várósor, vagy a Felhasználó erre kéri a Szolgáltatót), akkor a Felhasználót nem elállási jog, hanem felmondási jog illeti meg. Ebben az esetben a már teljesített Szolgáltatás értékétől függően a kifizetett összeg fennmaradó részét jogosult visszakérni, de az igénybejelentés menete az elállási jog érvényesítéséhez hasonló (lásd 6.1.-6.5. és 6.7. pontok).

6.7. A Felhasználó nem gyakorolhatja az ÁSzF 6.1. és 6.6. pontjai szerinti jogát

a) a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási és felmondási jogát elveszíti.

b) tanfolyamtól való visszalépésnél, előfizetés esetén az előfizetés időtartama alatt bármikor felmondható az előfizetés. Amennyiben már megosztásra került a tananyag egy része, azok havi díja levonásra kerül a befizetett előfizetési díjból (lásd még c) pont).

c) Jogszabályok által meghatározott további esetekben. Online letöltés esetén a szerződés tárgya egy immateriális formában létező adathalmaz, valamint ehhez az adathalmazhoz való hozzáférés biztosítása. A rendelet immateriális szerzői javak vonatkozásában nem rendelkezik külön az elállási jogról, de ilyen esetekben a Szolgáltató jogszerűen hivatkozhat kizárási okként analógiával a szerzői művek csomagolásának felbontására azzal, hogy ebben az esetben a csomagolás felbontásának a szoftver vagy dokumentum a Felhasználó számítógépére történő letöltését tekinthetjük. Tehát, ha a Felhasználó a szoftvert már letöltötte számítógépére vagy megnyitotta a fájlokat, elállási ill. felmondási jogát ezután már nem gyakorolhatja.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.

7.2. Ha a jelen ÁSzF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

7.3. Amennyiben Szolgáltató az ÁSzF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSzF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

7.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az illetékes békéltető testület: a területi gazdasági kamarák mellett működő független testület, melynek célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése.

8. Panaszkezelés rendje

8.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az info@szeghalmietelka.com e-mail címen közölheti.

8.2. A Szolgáltató az írásbeli panaszt 30 napon belül írásban (emailen) megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontot a Szolgáltató indoklással látja el. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

9. Szerzői jogok

9.1. A Szeghalmi Etelka honlapon található összes tartalom, szöveg, fénykép, hang- és videoanyag Szeghalmi Etelka Andrea szellemi tulajdonát képezi – kivétel a nem saját csatornáról hivatkozott YouTube videók és a Creative Commons hatálya alá tartozó vagy egyéb forrásból származó képek (lásd a képadatoknál) –, így szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján). Ezek bárminemű – akár részleges – másolásához a szerző előzetes írásbeli engedélye szükséges.

9.2. A Szeghalmi Etelka honlapról vagy annak bármely aldomainjáról cikkeket, információkat átvenni írásbeli hozzájárulás esetén is csak a pontos forrásra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, és egyértelműen, élő, érvényes webes linkkel hivatkozik a megadott honlapokra.

9.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain-nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

10. Felelősség korlátozása

10.1. Minden olyan információ, amit a Szeghalmi Etelka honlapon talál – ideértve a szövegeket, grafikákat és képanyagokat, illetve minden egyéb anyagot, melyet az oldal tartalmaz –, az általános információ gyarapítását szolgálják, nem minősülnek egészségügyi szolgáltatásnak és nem helyettesítenek orvosi kezeléseket és tanácsokat.

10.2. Szolgáltató nem azonosul az oldalon ajánlott más weboldalak és linkek által forgalmazott termékekkel és szolgáltatásokkal.

10.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget:

 • semmilyen, az oldal tartalmával kapcsolatos látogatói megjegyzés vagy diagnózis miatt.
 • sem önállóan, sem együttesen mással, semmilyen direkt vagy indirekt panaszért, kárért, ami ezen weboldal tartalmával, hirdetéseivel vagy az oldalon található egyéb weboldal tartalmával kapcsolatos.

10.4. Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Szeghalmi Etelka honlap akadálytalan működését és a vásárlást
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
 • Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett –, de főleg bármilyen adat elvesztése
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése
 • Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei

10.5. A Szeghalmi Etelka honlapot működtető személy nem vonható felelősségre semmilyen vis maior esetében, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

10.6. Abban az esetben, ha a Felhasználó bármilyen formában megsérti a jelen ÁSzF-et, a Szolgáltató szabadon érvénytelennek nyilváníthatja jelentkezését, megrendelését, és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

11. Adatvédelem

A Szeghalmi Etelka honlap adatkezelésével kapcsolatosan itt tájékozódhat:

                Jogi nyilatkozat

                Adatkezelési tájékoztató

Kelt: Budapest, 2021. október 2.
Szeghalmi Etelka Andrea e.v.