Adatvédelmi irányelvek/ adatkezelési tájékoztató

Szeghalmi Etelka Andrea e.v. (továbbiakban „Adatkezelő”, adatait lásd 1.1. pontban) mint a szeghalmietelka.com domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: Szeghalmi Etelka honlap) üzemeltetője ezúton teszi közzé az Szeghalmi Etelka honlap és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Kérem, hogy a Szeghalmi Etelka honlap használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban: „Tájékoztató”). A Szeghalmi Etelka honlap használatának megkezdésével a Szeghalmi Etelka honlapra látogató felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadják a jelen Tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételeit.

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Kérdés, kérés, megjegyzés az 1.1. pontban közölt címekre küldhető. Adatközlő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, a személyes adatokat felhasználásuk után törli.

1. Adatkezelő

1.1. Az Adatkezelési Szabályzat által rögzített adatkezelő:

Név: Szeghalmi Etelka Andrea e.v.
Székhely: 1125, Budapest, Zsolna utca 28-32, A ép. 1/4
Nyilvántartási száma: 55465337
Adószáma: 56773369-1-43
E-mail cím: info@szeghalmietelka.com
Tárhelyszolgáltató: http://tarhelypark.hu Websupport Magyarország Kft.; székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; cégjegyzékszám: 01-09-381419; adószám: 25138205-2-41 (korábban TárhelyparkKft.)

Amennyiben kérdése van, a fenti elérhetőségAmennyiben kérdése van, a fenti elérhetőségeken léphet kapcsolatba az Adatkezelővel. A beérkezett emailek a személyes adatokkal együtt kérésre vagy a felhasználás lejártával (pl. szolgáltatás teljesítése, tanfolyam vége) törlésre kerülnek, kivételt ezalól a rendszeres szolgáltatás igénybevétel jelenthet, mely esetben az adatok a szükséges ideig megőrzésre kerülnek.

1.2. Adatkezelő a Szeghalmi Etelka honlap felületén a Négypilléres Sorsfejtés, Qi Men Dun Jia, Öt Elem Életvezetés, ThétaHealing és egyéb keleti metafizikai módszerrel ismerteti meg az ügyfeleket: blogbejegyzésekben, videókban, szakmai tanulmányokban, előadásokon, webináriumokon, szakmai rendezvényeken, melyekről hírlevélben, a honlapon illetve a blogon ad hírt. Ehhez a Felhasználók személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

1.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

2. Adatkezelési szabályzat vonatkozó jogszabályai

2.1. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.). A jogszabály legfrissebb állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalára kattintva.
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

2.2. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

2.3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

2.4. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg az Adatkezelő számára, a Felhasználó kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti. Életkorhoz kapcsolódóan a következők érvényesek:

 • A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.
 • A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez.
 • A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

2.5. A 3.2. c) pontjában részletezett adatok bekérése és kezelése megfelel az ügyfélkapcsolat kritériumainak. Az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik. Ügyfélkapcsolat címén az adatkezelést nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni, ha

 • az adatokat közvetlenül az érintettektől veszik fel,
 • az adatkezelés célja az érintett számára ismert,
 • a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott,
 • az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használják fel (pl. nem használják fel direkt marketing vagy hírlevél küldése céljából),
 • az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből, az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatják,
 • az adatokat harmadik személy (nem adatfeldolgozó, hanem önálló adatkezelő) részére nem továbbítják.

3. Adatkezelés jellege

3.1. A Felhasználók a Szeghalmi Etelka honlapon kétféleképpen adhatnak meg magukról adatokat:

 • A Szeghalmi Etelka honlap szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok (lásd 3.2. pont).
 • A Szeghalmi Etelka honlap használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Szeghalmi Etelka honlapra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd 3.3. pont).

3.2. Közvetlenül a Felhasználók által, önkéntesen megadott adatok kezelése

a) Szeghalmi Etelka honlapon hírlevélre történő feliratkozás – elektronikus úton szolgáltatott hírekre, érdekességekre, ajánlatokra vagy szolgáltatásokra, illetve egyéb tájékoztató vagy kapcsolattartást szolgáló üzenetekre (a továbbiakban együtt: „Hírlevél”) – való feliratkozáskor:

 • Megszólítás
 • Email cím
 • Hozzájárulás (a megadott email címre hírlevél küldéséhez)

b) Bármely szolgáltatásra való jelentkezéskor:

 • Teljes név / Cégnév
 • Megszólítás
 • Email cím
 • Számlázási cím (irányítószám, város, utca, házszám)
 • Hozzájárulás (tanfolyami/szolgáltatási hírlevél listára való feliratkoztatáshoz, illetve számlázási adatok kezeléséhez; ez szükséges a szolgáltatás igénybevételéhez, így kötelező)

c) Négypilléres Sorsfejtésre, Qi Men Dun Jia konzultációra vagy Öt Elem Életvezetés konzultációra való jelentkezéskor a 3.2. b) pontján kívül a következő, a hatékony szolgáltatásnyújtáshoz szükséges adatokat:

 • Születési hely
 • Születési időpont
 • Életesemények

3.2.1. A honlapon egyes elemekhez (pl. blog bejegyzésekre történő hozzászólás, kedvelés, átkattintások) lehetséges a külső adatkezelőnél tárolt adatokkal történő hozzászólás, regisztráció vagy egyéb funkció vagy folyamat eléréséhez, használatához. Ezekkel az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz/Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ezáltal a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói tevékenységről adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan:

E külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

3.2.2. Bizonyos esetekben – például anonim módon, a Felhasználó beazonosítására közvetlenül nem alkalmas kérdőívek, közvélemény-kutatások – az adatok bekérése a Google által nyújtott Google Űrlapok elnevezésű szolgáltatás online felületén keresztül történik. Ez esetben a Google adatfeldolgozónak minősül. Ilyen esetekben a Google adatkezeléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása. Elérhetőségeit lásd az előző pontban.

3.2.3. A feliratkozásokat követő automatikus levél, és minden a hírlevélküldő rendszeren küldött email tartalmaz egy hivatkozást a leiratkozáshoz. Ezzel a Felhasználó bármikor élhet. A leiratkozási linkre kattintva az Adatkezelő nem küld több levelet számára azon a listán (hacsak a Felhasználó ismét fel nem iratkozik).

3.3. A Szeghalmi Etelka honlap használatával összefüggésben gyűjtött egyéb adatok kezelése

3.3.1. Amennyiben a Felhasználó a Szeghalmi Etelka honlapon a Tájékoztató 3.2. pontja alatt írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

3.3.2. A Szeghalmi Etelka honlapra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen 3.3. részében írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Szeghalmi Etelka honlappal összefüggésben

3.3.3. Az Adatkezelő a Szeghalmi Etelka honlappal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Szeghalmi Etelka honlapra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Szeghalmi Etelka honlap látogatottságát és a Szeghalmi Etelka honlap honlapon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

3.3.4. Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek a Szeghalmi Etelka honlap használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait. A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) segítségével.

3.3.5. A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

4. Adatkezelés célja

4.1. Adatkezelő a Szeghalmi Etelka honlap honlapról elérhető szolgáltatások (a keleti metafizikai módszereken keresztüli, személyre szabott életmód-tanácsadás megismertetése, alkalmazása) nyújtásához használja fel az adatokat, így különösen a következő célokra:

 • a Szeghalmi Etelka honlapról elérhető szolgáltatások hatékony nyújtása, az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok (pl. számlázás) ellátása;
 • kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, a Felhasználó által elküldött üzenetekre történő válaszadás; szakmai rendezvények szervezése, szakmai tanulmányok közzététele;
 • a leadott megrendelések, jelentkezések nyilvántartása és teljesítése, a megrendelt termékek Felhasználók részére történő kézbesítése, a megrendelésekkel, képzésekkel, stb. kapcsolatban a Felhasználókkal történő kapcsolattartás;
 • a Szeghalmi Etelka honlap használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése;
 • Hírlevél küldése, amennyiben a Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adta, a hozzájárulás visszavonásáig.

4.2. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében a Felhasználóknak a Tájékoztató 3.2. és 3.3. pontjánál felsorolt személyes adataira terjed ki, s az Adatkezelő által végzett egyes adatkezelések tekintetében az alábbiakat foglalja magában:

 • Hírlevél sorozatra való regisztráció, kapcsolattartás, tájékoztatás, illetve számla helyes kiállítása céljából a 3.2. a) illetve b) pontokban felsorolt, önként megadott adatok
 • 3.2. c) pontban felsorolt, az igényelt szolgáltatás hatékony teljesítése céljából, önként megadott személyes adatok
 • Google Űrlapokon kérdőívek, közvélemény-kutatások céljából névvel vagy név nélkül, önként megadott adatok

4.3. A Tájékoztató 3.3. pontjában említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal. Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Szeghalmi Etelka honlapot megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Szeghalmi Etelka honlapra látogatási adatok nyomon követése, és a Szeghalmi Etelka honlap használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Szeghalmi Etelka honlap funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Szeghalmi Etelka honlap teljes használatról.

4.4. Az Adatkezelő felhasználhatja 4.3. pontban említett adatokat arra, hogy a Szeghalmi Etelka honlap használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

5. Adatkezelés időtartama a Szeghalmi Etelka honlapon

5.1. A Felhasználó személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.

5.2. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében – a Felhasználó kérésére korábban való törlés hiányában – az alábbiakban meghatározott időtartamra terjed ki:

 • Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis, hírlevél sorozatra való regisztráció — a hírlevélről való leiratkozás időpontjáig.
 • A levelezőfiókomba beérkező adatokat a Felhasználótól érkező kifejezett kérés esetén a jogi kereteknek megfelelően törlöm.

5.3. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

5.4. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

5.5. A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet. A Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, illetve az Adatkezelő elérhetőségeire küldött írásbeli kérés segítségével is (lásd a Tájékoztató 1.1. pontjában; ez úton leiratkoztatható a Felhasználó minden vonatkozó online felületről).

5.4. Az adatbázisból való törlés a Felhasználó kérésére is történhet, így az adatkezelés – a fent meghatározott időtartamokon belül – mindaddig fennáll, amíg a Felhasználó kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.

5.5. Az Adatkezelő legkésőbb a Felhasználó kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.

5.6. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.

6. Adatkezelés módja

6.1. A Felhasználó a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.

6.2. A Felhasználók személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik.

6.3. A Felhasználók személyes adataihoz hozzáférők köre:

 1. az Adatkezelő munkatársai;
 2. az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
 3. egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
 4. a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;
 5. egyéb személyek a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján.

6.4. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – a Felhasználó hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

7. Adatfeldolgozás

7.1. Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi Adatfeldolgozók szolgáltatását:

 • MailerLite Inc. (548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, USA), illetve az EU régióban tartózkodás esetén Mailerlite Limited (Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Írország) adatvédelmi elvei és további elérhetőségei
 • Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; illetve Európai Gazdasági Térségben vagy Svájcban tartózkodás esetén a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: Google adatvédelme és adatvédelmi elvei) és az ebbe tartozó külön szolgáltatások:
  • Google Drive
  • Google Docs
  • Chrome böngésző
 • Microsoft (1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.), Telefon: +36 1 437 2800, operációs rendszer, Windows 10 – Microsoft adatvédelmi elvei és további elérhetőségek)

7.2 Adattovábbítás
A megadott személyes és nem személyes adatok több csatornán haladva kerülhetnek továbbításra, eltérő technológiai szabványok szerint.

7.3 Más oldalakra mutató hivatkozások
A Felhasználó külső, harmadik személyek honlapjaira juthat el hivatkozások (linkek) használatával. Az Adatkezelő semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik ezen honlapok felett és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért. Személyes adatai biztonsága érdekében javasoljuk, hogy olvassa el a honlapomon keresztül elért honlapoknak a személyes adatok bizalmasan kezeléséről és védelméről szóló tájékoztatóját és nyilatkozatát.

8. Adatbiztonság

8.1. Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

8.2. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

8.3. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

8.4. A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

8.5. Adatkezelő nem gyűjt kötelezően megadandó módon különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

9. Jogorvoslat

9.1. Tájékoztatáshoz való jog: Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

9.2. Az érintett hozzáféréshez való joga: A Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai (lásd 4. pont);
 • az érintett személyes adatok kategóriái (lásd 3. pont);
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket (lásd 6.3. pont);
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama (lásd 5. pont);
 • a helyesbítés (9.3.), törlés (9.4.) vagy adatkezelés korlátozásának (9.5.) és a tiltakozás joga (9.7.);
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga (9.10. és 9.11.);
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is (9.8.)
 • az adatforrásokra vonatkozó információ, valamint
 • az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

9.3. Helyesbítés joga: A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

9.4. Törléshez való jog: A Felhasználó az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 2. a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagyis a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 5. az adatok kezelése jogellenes;
 6. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 7. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni;
 8. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;
 9. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

9.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: A Felhasználó kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 2. az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

9.6. Adathordozáshoz való jog: a Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

9.7. Tiltakozás joga: A Felhasználó az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

9.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: A Felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

9.9. Visszavonás joga: A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

9.10. Bírósághoz fordulás joga: Ha a Felhasználó az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

9.11. Adatvédelmi hatósági eljáráshoz való jog: Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

10. Egyoldalú módosíthatóság

10.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

10.2. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé.  A Felhasználó az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

11. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

12. Adatkezelési fogalmak

A 2011. évi CXII. törvény 3. § alapján

 1. felhasználó: a Szeghalmi Etelka honlap használatának megkezdésével a Szeghalmi Etelka honlapra látogató felhasználó. Lásd még 2.4 pontot;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
 7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
 12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Kelt: Budapest, 2021. október 2.

Szeghalmi Etelka Andrea e.v.